Zobowiązania pracodawcy w stosunku do pracobiorcy można w zasadzie podzielić na ogólne jak też szczegółowe. Wszelkie wypływają z regulacji prawa pracy kodeksu pracy czy ustaw szczegółowych.

Jakie podstawowe zobowiązania ma pracodawca wobec pracobiorcy? Obowiązek angażowania pracobiorcy jak też obowiązek wypłacania pracobiorcy zapłaty za wykonaną pracę są to dwa najważniejsze ogólne zobowiązania pracodawcy. Obowiązek angażowania pracownika wynika naturalnie z mocy umowy o pracę czy innego aktu, który jest podstawą zatrudnienia pracobiorcy (dla przykładu aktu mianowania).

Zapewne masz ochotę przeczytać komentarz z strony? Jeżeli tak, to fantastycznie. Może i Ty będziesz miał ochotę napisać nam swą opinią.

W jego obszarze leży użyczenie pracownikowi stanowiska pracy w zakładzie, na jakim winien on świadczyć pracę, do jakiej jest zobowiązany. Chlebodawca obowiązany jest zatrudniać pracowników zgodnie z kwalifikacjami a także doświadczeniem zawodowym pracobiorcy, a również jego stanem zdrowia. Angażowanie musi odbywać się przy pracach, które są dopuszczalne dla poszczególnych osób (przykładowo pań). Pracodawca ma obowiązek zaznajamiania pracobiorców, jacy podejmują pracę z obszarem ich zadań, a także z ich uprawnieniami. Jakie organizacyjne obowiązki ma pracodawca? Chlebodawca powinien zorganizować proces wytwórczy oraz zapewnić, by przebiegał on w przyjętym rytmie pracy. Chlebodawca musi też płacić składki na ubezpieczenie społeczne.

długi

Autor: Bryant Surety Bonds
Źródło: http://www.flickr.com
Chlebodawca winien też dążyć do uczynienia miejsca środowiskiem wolnym od dyskryminacji w zatrudnieniu, szczególnie ze względu na płeć kalectwo, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie, a również ze względu na zatrudnienie na czas określony bądź nie określony bądź w pełnym albo w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Czy pracodawca (zobacz dzialalnosc gospodarcza) ma obowiązek troszczyć się o kwalifikacje zawodowe pracobiorców? Tak, pracodawca musi udzielać pracobiorcom pomocy w podnoszeniu owych kwalifikacji. To zresztą jedna z kluczowych zasad prawa pracy.